NĪMA MAC  :  NĪ speciālists    

Beauty For All SeasonsBeauty For All Seasons
NĪ speciālistsNĪ speciālists
NĪMA MAC piedāvāja piecu nedēļu mācību sesiju specialitātē "NEKUSTA ĪPAŠUMA SPECIĀLISTS (pirms NĪ darījumu starpnieku likuma spēkā stāšanās). Interesentus lūdzam aizpildīt, un nosūtīt pa e - pastu nima1sv@yahoo.com "Pieteikuma anketu". Vairāk skat. nodaļu NĪMA MAC. Mēs ar jums noteikti sazināsimies.. Apmeklejiet Regulāros Seminārus un Kursus: Seminārs"Dzīvokļa īpašuma likums" A)Nekustamā īpašuma tirdzniecība; B)Nekustamā īpašuma vērtēšana; C)Dzīvojamo māju pārvaldīsana un apsaimniekošana; D)Nekustamā īpašuma speciālists. Pilnu informāciju Par A), B) C) un D) programmām Skat. NODAĻA NĪMA MAC "NI Tirdzniecības speciālists"
Pieteikuma anketa

Mūsu partnieri


Rambler's Top100

NĪMA MAC INFORMĒ

ka sakarā ar Saeimā 1. lasījumā akceptēto likumprojektu

“Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums” (Nr.465/Lp13),

kas nekustamā īpašuma darījuma starpniekam neparedz nekādu speciālu izglītību,

NĪMA MAC, kā arī biedrības NĪMA un NĪSA uz nenoteiktu laiku pārtrauc nekustamā īpašuma darījumu starpnieku apmācību.

Pēc situācijas stabilizācijas, proti, likumdevēja un izpildvaras prasību NĪ darījumu starpniekiem noskaidrošanas, sazināsimies ar visiem tiem, kuri nosūtīs savus pieteikumus apmācībai.

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MĀCĪBU ATBALSTA CENTRS - NĪMA MAC

 nekustamā īpašuma speciālistu apmācība atbilstoši izglītības programmām

A, B, C un D un speckursiem (vairāk skat. turpmāk tekstā)

http://lr4.lsm.lv/lv/raksts/den-za-dnem/professija--makler.a81354/ - raidījums  krievu valodā.

Nodarbības sestdienas/svētdienas grupā no plkst..10.00-17.30 vai pēc vienosanās citāas dienās un  laikā

IZMANTOJIET IZDEVĪBU!


Mācibu ilgums: atkarīgs no izvēlētās programmas (parasti -piecu sestdienu vai darba dienu grupā - viens mēnesis). Nodarbību laiku iespējams saskaņot. Iespējama individuāla apmācība.
Mācibu valoda: latviešu, krievu.                                                                      


Nepieciešamās priekšzināšanas un iemaņas:
Vidējā, vidējā speciālā vai augstākā izglītība. Ieteicama pieredze celtniecībā, tirdzniecībā, juridiskajos jautājumos, darbā ar cilvēkiem un darījumos ar NĪ. Vecums: personas ne jaunākas par 18 gadiem.
Tālr.: 29105545
Email: nima1sv@yahoo.com
Direktore: Svetlana Sokolova - Tālr.: 29105545
Dir.māc darbā: Dr.Sc.ing Raitis Kalniņš

Izglītības programmas un speckursi.
1.Mācību kurss
"Nekustamā īpašuma speciālists"
Tematiku skat. "Izglītības programma D"
  2.  Speckurss (semināru cikls)  
  “Pats sev mākleris, vērtētājs, pārvaldnieks un apsaimniekotājs”

 

 Semināru cikls ietver desmit patstāvīgas semināra nodarbības. Katra semināra nodarbība – četras akadēmiskās stundas (divas lekcijas) plus viena stunda diskusijai. Viss cikls aptver savstarpēji saistītas tēmas – NĪ  tiesības, vērtība un vērtēšana, investēšana, pārvaldīšana un apsaimniekošana, bet katra atsevišķa semināra cikla tēma-nodarbība ir pati par sevi  atsevišķa, patstāvīga un nobeigta tēma (skat. arī nodaļā "Jaunumi")
Interesentus lūdzam atvērt, aizpildīt un izsūtīt mums Pieteikuma anketu 
Anketā ir norādīta arī mācību maksa, atlaides un nomaksas kārtība.
Pēc Pieteikuma anketas saņemšanas mēs jūs uzaicināsim uz nodarbībām
jums izdevīgā laikā.
Anketas aizpildīšana nekādas saistības vai pienākumus nerada!


Izglītības programmas A, B, C un D)®  

Izglītības un speckursu programmas sagatavoja:
Zinātņu doktors (Dr. Sc. ing), konsultants nekustamā īpašumu jautājumos - Raitis Kalniņš,
pamatojoties uz Latvijas standarta statusā pārņemtajam Eiropas satandartam - EN 15733, proti, - LVS EN 15733 "Nekustamā Īpašuma aģenta pakalpojumi. Prasības nekustamā īpašuma aģenta pakalpojumu nodrošināšanai" , kā arī vadoties no ASV mācību programmu vispusīgām studijām un savas vairākkā 20 gadu   praktiskā darba pieredzi izglītības sistēmā, nekustamā īpašuma industrijā un darījumos NĪ tirgū.

Nodarbību forma:

Lekcijas, semināri un diskusijas un praktiskās nodarbības:

    Sestdienās: 10.00-11.30; 11.45-13.15; 13.45-15.15; 15.30-17.00
    Darbdienās: Dienas pirmajā vai otrajā pusē,  konkrētāk nodarbību laiks tiek saskaņots ar klausītājiem.
    Četras dienas nedēļā: (1/2/3/4/) vai vienu reizi nedēļā (dienu saskaņojot ar klausītājiem) - mācību ilgums viens mēnesis.
Kursā iekļauta mācību grāmata ar papildmateriāliem, kura nepieciesama tālākai darbībai.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Programma A)                         Nekustamā īpašuma tirdzniecība (starpniecība darījumos ar NĪ)

 

Komerczinības. 
KURSA SĀKUMS - datums ar klusītājiem tiek saskaņots papildus.  Sestdienu (no 10.00-14.00) un darba dienu (no 16.00-18.00) grupās.
Mācibu ilgums: viens mēnesis.
Mācibu valoda: latviešu, krievu.                                                                      


programmas pamatjautājumi:

·         Nekustamā īpašuma (NĪ) tirdzniecības speciālists, NĪ indutrija (t.sk. NĪ tirgus) un tās loma valsts ekonomikā.

·         NĪ jēdziens, formas, ierobežojumi – ieskats Civillikuma lietu tiesību nodaļā.

·         NĪ socialā loma. NĪ uzskaites, reģistrācijas, kontroles un pārvaldes valsts un pašvaldību institūcijas, to funkcijas. VZD, Zemesrāmata u.c.

·         Tirgus ekonomikas pamatjēdzieni un NĪ tirgus pamati, īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.

·         NĪ tirgus globalizācija. Internets un NĪ tirgus.

·         Pircēja psiholoģijas analīze un darījumu (saskarsmes) psiholoģijas pamati.

·         NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtības jēdziens.

·         NĪ (zemes, ēku, dzīvokļu u.c.) vērtēšanas pamati. Galvenās (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtēšanas metodes.

·         Uzņēmējdarbības (saimnieciskās darbības) pamati, tās reglamentējošā likumdošana. Komerclikums. Komersants - NĪ darījuma starpnieks mākleris, aģents.

·         Ieskats Civillikuma saistību tiesību nodaļā, darījumi, līgumi. NĪ Tirdzniecības speciālista tiesības, pienākumi, atbildība. Notariāts un notariālās darbības. Tiesa.

·         Darījumi ar NĪ.  NĪ Tirdzniecības “procesa” shema.

·         Bankas, kredīts. Kredīta loma darījumos ar NĪ. Investīcijas un investori.

·         NĪ firma, tās vadīšanas (menedžmenta) pamati. Reklāma.

·         Dzīvokļa īpašums, kā specifiska NĪ forma. Likumdošana un darījumi ar dzīvokļu īpašumiem. Īre un īres tirgus.

·         Lietišķā cilvēka tēla (imidža) veidošanas pamati un tā nozīme.

Mācību procesa laikā lekciju, diskusiju, semināru un praktisko darbu veidā tiek iztirzāti sekojoši jautājumi:

·         NĪ un tā pakalpojums, ražošanas līdzeklis, prece un ienākumu avots.

·         NĪ tirgus īpatnības un tā resursu ekonomiskais raksturojums un analīze.

·         NĪ tirdzniecības civiltieskās normas. Starpniecība un darījuma starpnieks. Stapniecības līgumi, to veidi un nozīme. NĪ pirkuma – pārdevuma līgums Rokasnauda. Rokasnaudas līgums.Aizdevuma līgums.

·         Pilnvarojuma līgums. Būves, to konstruktīvie elementi, tipi, to kalpošanas ilgums.

·         NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtība, tirgus vērtība un cena to noteikšanas metodes.

·         Tirgošanās ar nekustamo īpašumu kā viens no uzņēmējdarbības veidiem. Reklāma. Internets. Korporācijas NĪMA kopējā interaktīvā Datu banka, tās loma, nozīme māklera darba intensifikācijā. Pārdevēja psiholoģijas novērtēšana, psiholoģiskie tipi.

·         Komersants NĪ darījuma starpnieks – mākleris. Aģents. Principāls. Firma tās vadīšana.

·         NĪ darījumu (pārdošanas, nomas , īres, u.c.) shēmas. To īpatnības.

·         Mākleru un aģentu savtarpējās attiecības un pienākumi. Aģenta atalgojums.

·         Mākeru sadarbība, attiecības un pienākumi.

·         Mākleru - klientu savstarpējās saistības un pienākumi.

·         NĪ pārdošanas-pirkšanas līguma noformēšanas un noslēguma process.

·         NĪ darījumu finansēšanas avoti, vai kā nopirkt nekustamo īpašumu.

·         Norēķinu kārtība darījumos ar NĪ.

·         Kas ir hipotēka un tās loma NĪ tirgū.

·         Mākleris un nodokļi.

·         Lietišķā cilvēka tēla (imidža) veidošanas pamati.

Izglītības procesā iegūto zināšanu un iemaņu vērtēšanas kritēriji:

·         Zināšanas par NĪ tirdzniecības kā saimnieciskās darbības formām.

·         Spējas orientēties NĪ lietu un saistību tiesību jautājumos.

·         Zināšanas kur un kā iegūt informāciju NĪ tirgus analīzei.

·         Iemaņas dažādu NĪ formu tirgus vērtību noteikšanā.

·         Orientēšanās fizisku un juridisku personu NĪ tiesību apstiprinošajos dokumentos.

·         Orientēšanās ēku un būvju konstruktīvajos elemetos, materiālos, to teorētiskās kalpošanas ilgumos.

·         Prast pielietot  trīs metodes (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtības noteikšanā.

·         Iemaņas "lasīt" inventarizācijas lietas. Ēku, būvju un dzīvokļu plānus un zemes gabalu robežu plānus.

·         Spējas sastādīt un noslēgt starpniecības darījuma līgumu ar klientu.

·         Spējas noteikt kompensācijas maksas lielumu par sniegto starpniecības pakalpojumu un veikt norēķinus ar klientiem.

·         Spējas un iemaņas vest pārdodamo NĪ objektu uzskaiti NĪMA datu bankā Internetā.

·         Spējas reprezentēt NĪ objektu, ņemot vērā tā augstvērtīgākās izmatošanas principu.

·         Zināšanas kā izmantot notāra pakalpojumus darījumos ar NĪ.

·         Zināšanas kā nostiprināt (korrobēt) NĪ tiesības Zemesgrāmatā.

·         Māksla kā pareizi un mērķtiecīgi vest sarunas ar klientiem.

·         Spējas un vēlēšanās sadarboties ar citiem mākleriem un aģentiem.

·         Orientēšanās NĪ objektu un pakalpojumu tirgus cenās.

·         Zināšanas kā organizēt un veikt firmas un NĪ objektu tirdzniecības reklāmu.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Programma B)                         Nekustamā īpašuma vērtēšana

 

KURSA SĀKUMS - datums ar klausītājiem tiek saskaņots papildus.  Sestdienu (no 10.00-14.00) un darba dienu (no 16.00-18.00) grupās.
Mācibu ilgums: viens mēnesis.
Mācibu valoda: latviešu, krievu.                                                                      

Programmas pamatjautājumi:

 

·         NĪ vērtētājs, vērtētāja profesija. NĪ vērtēšana, kā uzņēmējdarbības veids. Darbības ierobežojumi – sertifikācija. Profesionālā ētika.

·         Vērtējamā objekta – Nekustamas lietas un nekustama īpašuma jēdzieni to eksistences nosacījumi. Zeme, kā NĪ galvenā sastāvdaļa, NĪ veidi, ierobežojumi.

·         Īpašuma jēdziens Civillikuma izpratnē

·         Lietu iedalījums – galvenā un blakus lieta, piederumi. Augļi, nastas, izdevumi.

·          NĪ uzskaites, reģistrācijas, kontroles un pārvaldes valsts un pašvaldību institūcijas, to funkcijas. VZD, Zemesrāmata u.c.

·         Tirgzinību pamati, Brīvs un konkurējošs tirgus, pieprasījums un piedāvājums to maiņas iespaidojošie faktori. Piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbība brīva un konkurejošā tirgus apstākļos, līdzsvars un preces objektīvā vērtība un tās atkarība no pieprasījuma un piedāvājuma savstarpējās maiņas.

·         Lietas vērtības jēdziens, veidi. Preces tirgus vērtība un cena. Tirgus vērtības eksistences un pastāvēšanas nosacījumi.

·         NĪ tirgus, tā īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.

·         NĪ vērtību veidojošie faktori. Zemes lietojums un tā tiesiskais regulējums, teritorijas attīstības plāns. NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids.

·         NĪ kadastrālās vērtēšanas pamati, teritorijas zonējums. NĪ nodoklis un tā atkarība NĪ kadastrālās vērtības.

·         Ēku konstruktīvie elementi, to izgatavošanas materiāli, iedalījums un teorētiskais kalpošanas ilgums. Ēku konstruktīvie tipi to terorētiskais un faktiskais kalpošanas ilgums.

·         Dzīvokļa īpašums, kā specifiska NĪ forma. Dzīvojamo telpu (dzīvokļu) veidi un vērtību veidojošie un ietekmējošie faktori.

·         Telpas un to veidi, to īre un noma.  Īres un nomas tirgus, īres un nomas maksas (vērtības) veidojošie nosacījumi. 

·         Vērtēšanas metodes – izdevumu, tirgus cenu salīdzināanas un ieņēmumu metodes. To pielietojums zemes, ēku, telpu (dzīvojamo, neapdzīvojamo) vērtēšanā

·         Bankas, kredīts un kredīta loma NĪ tirgū.

·         Cilvēka dzīves ekonomiskās stratēģijas veidošanas pamati.

Mācību procesa laikā lekciju, diskusiju, semināru un praktisko darbu veidā tiek iztirzāti sekojoši jautājumi:

·         NĪ padziļināts jēdziens. Zemes kā fiziski nedilstošas preces unikalitāte. NĪ kā kapitāls, ražošanas līdzeklis un ienākumu avots.

·         NĪ tirgus īpatnības un tā resursu ekonomiskais raksturojums un analīze.

·         Ēkas, to konstruktīvie elementi, tipi, to teorētiskais un faktiskais kalpošanas ilgums.

·         NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtība, tirgus vērtība un cena to noteikšanas metodes.

Izglītības procesā iegūto zināšanu un iemaņu vērtēšanas kritēriji:

·         Spējas orientēties NĪ lietu un saistību tiesību jautājumos.

·         Zināšanas kur un kā iegūt informāciju NĪ tirgus analīzei.

·         Iemaņas dažādu NĪ formu tirgus vērtību noteikšanā.

·         Orientēšanās ēku un būvju konstruktīvajos elemetos, materiālos, to teorētiskās kalpošanas ilgumos.

·         Prast pielietot  trīs galvenās vērtēšanas metodes (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtības noteikšanā.

·         Iemaņas "lasīt" inventarizācijas lietas. Ēku, būvju un dzīvokļu plānus un zemes gabalu robežu plānus.

·         Spējas analizēt NĪ objektu, ņemot vērā tā augstvērtīgākās izmatošanas principu.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Programma C)                         Dzīvojamo māju (DzM) pārvaldīšana un apsaimniekošana

 

KURSA SĀKUMS - datums ar klausītājiem tiek saskaņots papildus.  Sestdienu (no 10.00-14.00) un darba dienu (no 16.00-18.00) grupās.
Mācibu ilgums: viens mēnesis.
Mācibu valoda: latviešu, krievu. 

Mācību programmas pamatjautājumi:

 

·         DzM pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesiskais regulējums. Likumdošnas akti. “ Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums” , “ Par dzīvokļa īpašumu” u.c. 

·         DzM pārvaldnieka profesija. NĪ pārvaldīšana, kā uzņēmējdarbības veids. Darbības ierobežojumi – sertifikācija. Profesionālā ētika.

·         Apsaimniekojamā objekta – kā nekustama īpašuma jēdziens. Zeme, kā tā galvenā sastāvdaļa.

·         Īpašuma un valdījuma jēdzieni Civillikuma izpratnē.

·         NĪ uzskaites, reģistrācijas, kontroles un pārvaldes valsts un pašvaldību institūcijas, to funkcijas. VZD, Zemesrāmata u.c.

·         NĪ kā tiesiko, fizisko, ekonomisko un sociālo attiecību objekts.

·         Tirgzinību pamati, Brīvs un konkurējošs tirgus, pieprasījums un piedāvājums to maiņas iespaidojošie faktori. Piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbība brīva un konkurejošā tirgus apstākļos, līdzsvars un preces objektīvā vērtība un tās atkarība no pieprasījuma un piedāvājuma savstarpējās maiņas.

·         Lietas vērtības jēdziens, veidi. Preces tirgus vērtība un cena. Tirgus vērtības eksistences un pastāvēšanas nosacījumi.

·         NĪ tirgus, tā īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.

·         NĪ tirgus, tā īpatnības, specifika, iedalījums (sektori), analīze.

·         NĪ vērtību veidojošie faktori. Zemes lietojums un tā tiesiskais regulējums, teritorijas attīstības plāns. NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids.

·         NĪ kadastrālā vērtība, teritorijas zonējums. NĪ nodoklis un tā atkarība NĪ kadatralās vērtības.

·         Ēku konstruktīvie elementi, to izgatavošanas materiāli, iedalījums un teorētiskais kalpošanas ilgums. Ēku konstruktīvie tipi to terorētiskais un faktiskais kalpošanas ilgums.

·         Dzīvokļa īpašums, kā specifiska NĪ forma. Tiesiskais regulējums.

·         NĪ vērtēšanas metodes – izdevumu, tirgus cenu salīdzināanas un ieņēmumu metodes. To pielietojums zemes, ēku, telpu (dzīvojamo, neapdzīvojamo) vērtēšanā.

·         Bankas, kredīts un kredīta loma NĪ tirgū.

·         DzM pārvaldnieka grāmatvedības uzskaites un lietvedības pamati.

·         DzM pārvaldnieka pienākumi un atbildība.

·         DzM Pārvaldīšanas un apsaimniekošnas maksas noteikšana un iekasēšana.

·         Līgumu slēgšana ar komunālo un remontdarbu pakalpojumu sniedzējiem (siltums, ūdens, Latvenergo, sētnieks, elektriķis, santehniķis, galdnieks u.c.).

 

Mācību procesa laikā lekciju, diskusiju, semināru un praktisko darbu veidā tiek iztirzāti sekojoši jautājumi:

·         NĪ padziļināts jēdziens. Zemes kā fiziski nedilstošas preces unikalitāte. NĪ kā kapitāls, ražošanas līdzeklis un ienākumu avots.

·         NĪ tirgus īpatnības un tā resursu ekonomiskais raksturojums un analīze.

·         Ēkas, to konstruktīvie elementi, tipi, to teorētiskais un faktiskais kalpošanas ilgums.

·         NĪ augstvērtīgākais izmantošanas veids, vērtība, tirgus vērtība un cena to noteikšanas metodes.

·         DzM pārvaldīšanas mērķis un pamatprincipi.

Izglītības procesā iegūto zināšanu un iemaņu vērtēšanas kritēriji:

·         Prast pārvaldīt DzM kā pienākas īstam saimniekam.

·         Prast orientēties NĪ lietu un saistību tiesību jautājumos.

·         Spēt orientēšanās ēku un būvju konstruktīvajos elemetos, materiālos, to teorētiskās kalpošanas ilgumos.

·         Prast pielietot  trīs galvenās vērtēšanas metodes (izdevumu, ienākumu, tirgus cenu salīdzināšanas) NĪ vērtības noteikšanā.

·         Spēt analizēt NĪ tirgu un apsaimniekot  DzM atbilstoši tās augstvērtīgākās izmatošanas principam.

·         Prast slēgt līgumus ar  komunālo un saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem.

·         Prast aprēķināt apsaimniekošnas maksu un to iekasēt.

·         Prast nodrošināt DzM  pārvaldīšanas procesu, pareizi regulējot iesaistīto dalībnieku savstarpējās attiecības, intereses, tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī sakarus un attiecības ar valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijām.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Programma D)                          NĪ  SPECIĀLISTS.

 

Programma D) pēc būtības ir visu trīs iepriekšaprakstīto A, B un C programmu apvienojums vienā kursā-sesijā un pēc mūsu speciālistu un mūsu daudzo klausītāju vērtējuma pati interesantākā un produktīvākā.

             Tāda iepriekš minēto programmu apvienošana ir organiski iespējama tāpēc (un kā jūs arī varat pārliecināties  rūpīgāk iepazīstoties ar A,B un C programmām), ka visās programmās ir daudz kopīgu nodaļu, kas tās sasaista vienā veselumā.

Tāpēc, maksimāli atmetot visu lieko un mazāk svarīgo, mēs esam izveidojuši speciālu un intensīvu, piecu sestdienu (dienu) mācību kursu-sesiju, kas ir jau ļoti veiksmīgi aprobēta vairākās pavasara, vasaras, rudens un ziemas sesijās.

Kurss domāts, gan personām, kuru profesionālā darbība saistīta ar nekustamo īpašumu(NĪ), kā piem. darījumi un darījumu līgumu slēgšanu NĪ tirgū, NĪ vērtēšanu, NĪ apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, kā arī NĪ īpašniekiem  t.sk.dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un izīrētājiem, gan personām, kuras vēlas uzsākt profesionālu darbību iepriekš nosauktajās NĪ specialitātēs.

Kurss sniedz zināšanas NĪ pamatjautājumos - NI jēdziens un tā izpartne LR Civillikuma un starptautiskajā skatījumā, NĪ un to īpašnieku valsts uzskaite un kontrole; NĪ kā fizisko, ekonomiski tiesisko un sociālo attiecību objekts, ar NĪ saistīto likumdošanas aktu apskats; NĪ tirgus, tā īpatnības un analīze; NĪ veidi, to vērtību veidojošie faktori, vērtība un vērtēšana; Investēšana NĪ. Komercdarbība ar NĪ; NĪ augstvērtīgakās izmantošanas princips un NĪ apsaimniekošana; NĪ pārvalde; Dzīvokļa īpašums, kā specifisks NĪ veids, tā izīrēšana apsaimniekošana un pārvalde.

Iepriekšējo grupu klausītāji ir bijuši ļoti apmierināti un priecīgi par saņemtajām koncentrētajām un universālajām zināšanām uzreiz vairakās NĪ jomās, kas turpmākajā praktiskajā darbībā sniedz iespējas daudz augstākā kvalifikacijas līmenī sniegt pakalpojumu savam klientam, kā arī paver daudz plašākas karjeras iespējas.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zināšanu vērtēšana visās programmās:

Noklausīto stundu kontrole,

Ieskaites praktiskajos darbos un semināros,

Iegūto zināšanu pārbaudes un kvalifikācijas eksāmens (tests).Atestācija:
Pēc lekciju noklausīšanās, aktīvas piedalīšanās diskusijās (semināros), praktisko darbu izpildes un iegūto zināšanu pārbaudes (kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas) klausītājiem tiek izsniegta

Apliecība par atbilstošas izglītības programmas A,B, C vai D speckursa apgūšanu.

Apliecība dod tiesības saņemt Latvijas Nekustamā īpašuma mākleru un aģentu korporācijas - NĪMA vai NĪSA POFESIONĀLĀS KOMPETENCES SERTIFIKĀTU un dod tiesības patstāvīgam darbam atbilstošajā specialitātē Latvijas teritorijā jebkurā likumā atļautā un reģistrētā saimnieciskās darbības veidā (formā).

Lūdzam aizpildīt anketu ar norādi, uz kuru mācību kursa grupu jūs velaties pieteikties.

Jūs varat aizpildīt Pieteikuma anketu nosūtīt to uz nima1sv@yahoo.com  . Apmaksāt lūdzam ar pārskaitījumu uz rekvizītiem, kuri ir norādīti pieteikuma anketā un apstiprināt maksājumu līdz kursa sākuma dienai. Veiksmi!

   © 2002 Biedrība NĪMA/NĪMA MAC VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS
MOB.TĀLR: 29105545
E-pasts: nima1sv@yahoo.com
 
   Apmeklētāju skaits: 5160630   


Rambler's Top100